Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacy Policy

   Privacybeleid jjoutdoor.nl

   https://www.jjoutdoor.nl/

   Over ons privacybeleid:

   jjoutdoor.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
   verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
   onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
   derden.
   Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
   jjoutdoor.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/09/2021, met het publiceren van een
   nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
   door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
   deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
   gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
   de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
   Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
   vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

   Over de gegevensverwerking
   Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
   beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

   Webwinkelsoftware

   LightSpeed

   Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
   dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw
   gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
   doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
   beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
   een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
   betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
   Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
   dienstverlening verder te verbeteren.

   Webhosting

   hostnet


   VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt
   persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
   metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft
   passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
   persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

   E-mail en mailinglijsten

   Laposta


   VOORBEELD: Onze website maakt gebruik van Laposta, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig
   van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt
   van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van hostnet. hostnet zal uw
   naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
   website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website
   ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door
   hostnet beveiligd opgeslagen.hostnet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën
   die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. hostnet behoudt zich het recht voor om uw
   gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met
   derden te delen.


   hostnet


   Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van hostnet. Deze partij heeft
   passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
   gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.


   Payment processors


   Mollie


   Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
   Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
   creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
   persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
   dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
   Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
   van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
   gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


   Beoordelingen


   Trustpilot


   VOORBEELD: Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via
   Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt
   deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw
   naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u
   opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te
   laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit
   te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische
   maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om
   ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
   Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
   van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor
   Trustpilot derden inschakelt.


   Verzenden en logistiek


   PostNL


   Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
   de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
   adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
   uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
   ook aan deze partijen ter beschikking.


   Facturatie en boekhouden


   e-boekhouding


   VOORBEELD: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
   e-boekhouding. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
   Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
   beschermd verzonden en opgeslagen. e-boekhouding is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
   vertrouwelijk behandelen. e-boekhouding gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
   hierboven beschreven.


   Externe verkoopkanalen


   Marktplaats.nl


   Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een
   bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens
   om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
   organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


   Doel van de gegevensverwerking


   Algemeen doel van de verwerking


   Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
   verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
   (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
   verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
   gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
   verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
   tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


   Automatisch verzamelde gegevens


   Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
   dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
   besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


   Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


   In voorkomende gevallen kan jjoutdoor.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
   van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
   zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
   daartegen verzetten.


   Bewaartermijnen


   Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
   aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
   tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
   facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
   termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
   wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


   Uw rechten


   Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
   betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
   rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
   afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
   gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
   legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
   administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
   machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
   klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
   verkeerde manier gebruiken.


   Inzagerecht


   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
   daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
   privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
   sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
   die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
   opgeslagen.


   Rectificatierecht


   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
   daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
   voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
   sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


   Recht op beperking van de verwerking


   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
   herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
   privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
   sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
   langer worden verwerkt.


   Recht op overdraagbaarheid


   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
   daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
   onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
   verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
   over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
   waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
   koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


   Recht van bezwaar en overige rechten


   U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
   door of in opdracht van jjoutdoor.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
   afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
   van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U
   heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
   onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
   mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


   Cookies


   Google Analytics


   Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
   Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
   Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
   gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
   diensten.


   Cookies van derde partijen


   In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
   privacyverklaring.


   Wijzigingen in het privacybeleid


   Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
   recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
   met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


   Contactgegevens
   jjoutdoor.nl
   6 Wezel 3225 RE Hellevoetsluis Nederland T (062) 702-2528 E [email protected]
   Contactpersoon voor privacyzaken
   John nieuwenburg / Joey nieuwenburg

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Webwinkel Keurmerk
   Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »